ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА
WWW.MECHENOSETS.COM


I. Предмет

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между MЕЧЕНОСЕЦ ЕООД, ЕИК 206718874 (наричано за краткост „Доставчик“) и Потребителите (наричани за краткост „Потребителите“) на уебсайта www.mechenosets.com (наричан за краткост „Сайтът“).
(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, с натискане на всеки един обект, бутон, линк, зареждане на страница или всяка друга форма на достъп до информацията и материалите в Сайта, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
(3) При несъгласие с общите условия Потребителят е длъжен да преустанови незабавно използването на Сайта. Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не се е запознал с настоящите условия.

II. Данни за Доставчика /титуляр/ на Сайта

Чл. 2. (1) Информация относно оператора на Сайта:
Наименование: MЕЧЕНОСЕЦ ЕООД
ЕИК: 206718874
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. “Приморски” 55, ет. 3, ап. 1
Данни за кореспонденция: Телефон: 0888-366-357; e-mail: [email protected]
(2) Комисия за защита на личните данни: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, София 1592, 02 9153518, 02 9153525, [email protected], www.cpdp.bg

III. Актуалност и достъп

Чл. 3 (1) Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят „във вида, в който са“ и това, че Доставчикът не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.
(2) Доставчикът има правото да променя съдържанието на Сайта, предоставената информация, както и да поправя всякакви грешки и/или неточности във всеки един момент.
(3) Сайтът подлежи на периодична профилактика и техническа поддръжка, поради което е възможно да се ограничи достъпа на Потребителите до Сайта за определен период.
(4) Доставчикът уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им. Всички изображения, намиращи се на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока, а не да я представят точно. Доставчикът не носи отговорност за такива несъответствия.

IV. Права и задължения на Потребителите

Чл. 4 Потребителите имат правото да ползват Сайта за целите, за които той е създаден, а именно –за осведомяване относно предлаганите от Доставчика стоки, за получаване на оферта и за сключване на договор за покупко-продажба на избрани стоки съобразно указания на Сайта начин за заявка.
Чл. 5 (1) Потребителите нямат право да използват Сайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
(2) Потребителите нямат право да променят съдържанието на сайта, нито да ограничават правата на трети лица да го ползват.
(3) В случай, че Потребител или всяко трето лице ползва Сайта и/или неговото съдържание и/или предлагания продукт в нарушение на Общите условия или в нарушение на неговите цели или на нормативен акт, то Доставчикът не носи отговорност за каквито и да вреди, преки и непосредствени, причинени на трети лица от неправомерното ползване на Сайта и/или предлагания продукт.
Чл. 6 (1) При създаване на заявка за закупуване на предлагани стоки от Потребител, той се задължава да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на формуляр за заявка ( като тази информация е наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои стоки и/или услуги. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да вреди, преки и непосредствени, причинени на трети лица от невярна или неактуална информация, предоставена от Потребител.
(2) Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на попълнения от него формуляр за заявка С използването му Потребителят декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности и достъп по отношение на попълнения формуляр и данни в него. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано използване на подадения от него формуляр или данни, съдържащи се в него и/или за всяко друго нарушаване на сигурността. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да вреди, преки и непосредствени, причинени на трети лица поради неспазване на задължението за конфиденциалност от страна на Потребителите.
(3) Потребителите са длъжни при ползването на сайта да спазват правилата на ЗАПСП, включително Потребителят няма право: да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), публикува, изпраща (по какъвто и да е начин), заема, продава, създава вторични материали на базата на съдържанието в сайта, да използва с търговска цел или да разпространява по какъвто и да е друг начин никакъв елемент от съдържанието на този сайт, без предварително писмено разрешение от Доставчика. Без такова разрешение не се разрешава никакво използване на съдържанието в друг сайт или електронна среда с каквато и да е цел, както и да използва неправомерно сайта или съдържанието в него (в т.ч., но не само, изпращане или предаване на материали със заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, обидно, нарушаващо конкуренцията, оклеветяващо, неприлично, порнографско или друг вид незаконно съдържание или каквито и да са материали, които представляват или подбуждат поведение, което може да бъде квалифицирано като престъпление, да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин да наруши законите на Република България).

V. Регистрация, заявка, доставка и плащане

Регистрация и заявка
Чл. 7 (1) За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в Сайта стоки, Потребителят трябва да е попълнил вярно електронния формуляр за заявка, намиращ се на Интернет адрес – www.mechenosets.com като предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Сайта данни.
(2)
(2) Заявката се извършва като Потребителят определи вида и количеството на стоката и потвърди същите чрез натискане на виртуален бутон „Направи поръчка, находящ се в края на формуляра за заявка.
(3) При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.
Обработване на заявка
Чл. 8 Направената заявка се приема съобразно чл. 7 и се обработва в 24-часов срок от получаване на заявка от Доставчика.
(2) Поръчката се счита за приета от момента, в които Доставчикът изпрати на Потребителя имейл, с който го уведомява, че заявката е приета. От този момент се счита, че между страните е сключен договор за покупко-продажба на заявената стока.
(3) В случай, че Потребителят не получи имейл, заявката не се счита за потвърдена. При липса на имейл-потвърждение в 24-часов срок от заявката, Потребителят следва да се свърже с Доставчика на посочените данни за контакт.
(4) Продуктите за всяка направена заявка се проверяват за наличност на следващия ден. При установяване на изчерпана наличност за даден продукт, Потребителят бива уведомен по имейл ако в момента на заявката, избраната срока е с изчерпана наличност.
(5) Всички предложени на Сайта стоки са до изчерпване на количествата и при такова изчерпване, всички направени заявки ще получат уведомление, както и имейл, когато стоката бъде в наличност. В този случай направената поръчка и данни се запазват и ще бъде необходимо единствено потвърждение на Потребителя по имейл, че все още желае да се ползва от направената заявка.
Цена и плащане
Чл. 9 (1)Всички обявени на Сайта цени са в български левове, с включен ДДС.
(2) Указаните цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.
(3) Дължимата от Потребителя продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка .
Чл. 10 (1) Плащането се извършва посредством наложен платеж.
(2) Доставчикът прилага към пратката касов бон за извършената продажба.
(3) При плащане в брой на поръчаните стоки, Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Доставчика или на неговия представител и/или подизпълнител /лицензиран пощенски оператор, респективно дружество, предоставящо куриерски услуги/, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. При отказ от плащане на цената, стоката се връща на Доставчика и се счита, че е направен отказ от направената заявка.
Доставка
Чл. 11 (1) Доставката на заявените стоки се извършва по посочения от Доставчика начин и от посочения от него Подизпълнител /дружество, предоставящо куриерски услуги/, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности.
(2) Доставки се извършват на територията на Република България чрез дружеството, предоставящо куриерски услуги “Спиди“ до адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерското дружество, посочен от Потребителя. Доставчикът не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
(3) Цената на доставката за територията на България се изчислява от софтуера на “Спиди” съгласно теглото и дестинацията (офис/адрес) преди завършване на поръчката. При поръчки над 80 лв. доставката е безплатна.
(4) Стоката се предоставя на куриер в срок до 3 работни дни от датата на изпращане на потвърждение на поръчката.
(5) За направеното от Потребителя плащане пощенският оператор издава Разписка за пощенски превод на стойността на дължимата сума. Тази разписка е законово признат документ освобождаващ търговеца от задължението да издава фискални касови бележки.
VI. Замяна, отказ, рекламации и спорове
Чл. 12 (1) Дефектни стоки /например с липсващи страници, бели страници, нечетлив шрифт и др. дефекти, които препятстват употребата на стоката съобразно обичайното й предназначение/ подлежат на замяна в 14-дневен срок от доставката. За упражняване правото на замяна, Потребителят уведомява Доставчика на посочения адрес за контакт, като представя снимка или друго доказателство за откритите дефекти на стоката. Доставчикът извършва замяната в 14-дневен срок от получаване на уведомление. Доставчикът има право да откаже замяна, когато искането е неоснователно, а именно при липса на дефектите, сочени от Потребителя.
Чл. 13 (1) Съгласно чл.50 от ЗЗП, Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, с изключение на разходите за връщане на стоката. Срокът за упражняване на право на отказ е 14 дни считано от получаване на стоката.
(2) За упражняване право на отказ Потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ (изтеглете оттук), като връщането се извършва за сметка на Потребителя, който следва да изпрати на Доставчика стоката, която желае да върне за своя сметка и да приложи в пратката подписан от него приложения формуляр.
(3) Възстановяването на заплатената сума ще се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на Потребителя.
(4) На право на отказ не подлежат: съгласно чл. 57, ал.10 от ЗЗП – периодични издания, списания; съгласно чл.57 ал. 13 от ЗЗП – цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител; съгласно чл. 57, ал.9 от ЗЗП – запечатани звукозаписи или видеозаписи, които са разпечатани след доставката.
(5) Доставчикът има право да откаже връщане на стоката в случай, че тя е използвана, повредена, налице са видими дефекти и/или износване, за което уведомява Потребителя на посочения от него имейл.
Жалби и рекламации
Чл. 14 (1) Жалби и рекламации се приемат на следния имейл адрес: [email protected]
(2) Доставчикът ги разглежда в 1-месечен срок от получаване.
Приложимо право и компетентен съд
Чл. 15 (1) За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
(2) Всички спорове, отнасящи се до тези условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

VII. Интелектуална собственост

Чл. 16 (1) Всички публикации и съдържание на Сайта, изразени в текст и/или изображения, са изключителна интелектуална собственост на Доставчика и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Доставчика. Освен това както материалите на този Сайт, така и предлаганите продукти са обект на закрила по Закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.
(2) При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Доставчикът не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/ дистрибутора на стоката.
(3) Изображенията в Сайта, както и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Доставчика не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без неговото предварително писмено съгласие.
(4) Всяко нерегламентирано използване на всички и всякакви материали, публикувани в Сайта, включително текст, изображения, без разрешение на Доставчика, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
(5) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Доставчика върху материалите, така че Потребителите не биват въвеждани в заблуждение.
(6) Доставчикът предоставя право на Потребителите да ползват информацията и стоките, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на Доставчика или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.

Политика за защита на лични данни

Чл. 17 (1) МЕЧЕНОСЕЦ ЕООД събира и обработва лични данни на Потребителя за следните цели: създаване и управление на профил, за администриране на регистрацията на Потребителите, за заявка за целите на сключване на дистанционен договор за покупко-продажба, за последващо изпълнение на договора за покупко-продажба, за предоставяне на информация, пряко свързана със стоките, които потребителите заявяват, за обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите, за разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на заявки или всякакви други проблеми, свързани със заявките, закупените стоки или услуги; връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби; възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби; подпомагане, включително даване на отговори на въпроси във връзка с поръчките; мерки за защита на уебсайта и потребителите срещу кибератаки; мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи; за получаване на рекламни съобщения за предложения/оферти/артикули, за доставка на заявените стоки и маркетинг, за комуникация с Потребителите относно онлайн заявки и продукти.
(2) Доставчикът събира лични данни по следните начини:
• посредством предоставяне лично от Потребителя (например чрез попълване на форма за регистрация, създаване на профил и/или чрез изпращане на имейли);
• автоматично събиране на определени данни, получени от Потребителя, когато същият използва Сайта, чрез използването на бисквитки и други подобни технологии.
• възможно е и посредством получаване на данни от трети страни, като: доставчици на анализи (например Google), базирани извън ЕС; рекламни мрежи (например Facebook), базирани извън ЕС; доставчици на информация за търсене (например Google), базирани извън ЕС; доставчици на технически, разплащателни и куриерски услуги, информационни брокери или агрегатори.
(3) Личните данни, които Доставчикът събира, са: три имена на Потребителя, телефон, адрес за доставка и e-mail.
(4) Доставчикът предприема необходимите мерки и носи дължимата отговорност за защита на личните данни на Потребителя, които стават негово достояние във връзка и като резултат от използването на Сайта от Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(5) Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят предоставя изричното си съгласие посочените в ал. 1 лични данни да се събират и обработват от Доставчика за целите на договора за продажба, сключван от разстояние, както и същите да бъдат предоставяни на избран от Доставчика Подизпълнител /лицензиран пощенски оператор и дружества, предоставящи куриерски услуги/ за целите на доставка на заявените стоки, както и при необходимост на доставчици на услуги, които предоставят ИТ услуги и системна администрация, на професионални консултанти, включително адвокати, банкери, одитори и застрахователи, на държавни органи, които изискват от Доставчика докладване за процесите по обработка.
(6) Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в Сайта, да бъдат използвани и разпространявани от МЕЧЕНОСЕЦ ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако потребителят изрично не забрани достъпа до тях. Действията на Потребителя в Сайта (създавани поръчки, харесвани книги, задавани въпроси, коментари и др.) и информацията за он-лайн поръчките му (брой, цена, конкретни заглавия, обща сума) винаги могат да бъдат използвани от МЕЧЕНОСЕЦ ЕООД за целите на директния маркетинг, когато това не противоречи на действащото българско законодателство.
(7) При създаването на заявка съобразно чл. 7, Потребителят изрично се съгласява с обработването на личните му данни чрез избирането с отметка на нарочно потвърждение за съгласие за обработка на предоставените от него лични данни.
(8) Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право да иска достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Доставчика при ползване от него на Сайта, както и право на поправка и коригиране на тези лични данни, право да иска изтриване на личните данни, да иска ограничаване на обработването, право на възражение срещу обработка на лични данни, право на жалби, право да оттегли както и право да оттегли съгласието си за обработка, както и всички други права, които българското законодателство предвижда. Ако Потребителят желае да упражни някое от горепосочените си права, то следва да се свърже с Доставчика на следния имейл: [email protected]. Срокът за отговор на всички легитимни искания е един месец. В случай че искането на Потребителя е особено сложно или с отправени няколко искания и за Доставчикът не е възможно да отговори с рамките на ч месец, същият ще уведоми за това Потребителя.
(9) Доставчикът съхранява личните данни за период от 5 години. При всяко следващо предоставяне започва да тече нов петгодишен период.
Чл. 18 (1) МЕЧЕНОСЕЦ ЕООД се задължава да не разкрива никаква част от личните данни на Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или на по-късен етап;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
– личните данни се предоставят на фирми, обработващи лични данни за целите на игри, провеждани от маркетинг-агенция;
– други, посочени в закона случаи.
(2) В случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, МЕЧЕНОСЕЦ ЕООД има право да предостави личните данни на Потребителя на съответните компетентни държавни органи в съответствие с действащото българско законодателство.
Чл. 19 Доставчикът използва бисквитки за този Сайт. Потребителят може да настрои браузъра си и да откаже всички или някои бисквитки. Ако деактивира или откаже бисквитките, Потребителят следва да има предвид, че някои части от този Сайт може да станат недостъпни или да не функционират правилно.

 

 

 

bg_BGBulgarian